Disclaimer

Disclaimer voorenergiecooperatie073.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer vanenergiecooperatie073.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanenergiecooperatie073.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bijenergiecooperatie073.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst metenergiecooperatie073.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

energiecooperatie073.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie  op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.energiecooperatie073.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor websites waarnaar wordt verwezen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer vanenergiecooperatie073.nl op deze pagina.