Info

De Energie Coöperatie 073 is een coöperatieve vereniging van en voor inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. We zijn op 11 februari 2014 ontstaan uit een fusie tussen de Bossche Duurzame Energie Coöperatie (BDEC) en Vereniging ZuidWint.

Droom en ambitie

Onze droom is om van ’s-Hertogenbosch de eerste energieneutrale gemeente van Nederland te maken. We willen iedereen de regie over een eigen duurzame energievoorziening geven. Het is onze ambitie om iedereen maximaal te laten meedoen aan zelf opgewekte groene stroom, collectieve inkoop van energie en energiebesparing.

Onze organisatie bestaat uit leden. Samen bepalen we de koers van de vereniging. We hebben een bestuur en een onafhankelijke raad van toezicht. De raad van toezicht ziet toe op de juiste gang van zaken in de coöperatieve vereniging. Jaarlijks leggen het bestuur en de raad van toezicht verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Precies zoals het hoort: open en transparant.

Actieve leden werken samen in teams, gericht op de thema’s zon, wind, water, buurten, verenigingen en huurwoningen. Ook hebben we ondersteunende teams op het gebied van communicatie, administratieve organisatie en fiscaal-juridische zaken.

Onze waarden

Om vanuit eigen kracht, zelfstandig te kunnen opereren, werken wij vanuit de volgende waarden:

  • Lokaal
  • Samen
  • Duurzaam
  • Non-profit

Onder de waarde ‘lokaal’ wordt de inzet in buurten en de regio bedoeld. We vinden het van belang dat initiatieven gedragen worden door mensen en bedrijven uit de gemeenschap zelf. Hierdoor komen ook de revenuen van gezamenlijke projecten terug in de lokale samenleving, wat de saamhorigheid versterkt en een impuls is voor de lokale economie.

De waarde ‘samen’ staat voor het samenwerken met velen binnen en ook buiten de coöperatie. We delen kennis en ervaring. Zo zijn we in vele werkgroepen actief. Dat alles doen we samen. Door samen op te trekken met externe partners, zoals de gemeente en bedrijven, kunnen projecten gemakkelijker worden gefinancierd en krijgen we projecten sneller en beter voor elkaar.

‘Duurzaam’ betekent voor ons een groene energievoorziening. Samen kunnen we ook energie besparen voor een beter milieu. Duurzaam betekent verder dat we zeggenschap over de eigen lokale energievoorziening willen en met al onze partners langjarig willen samenwerken op lange termijn.

‘Non-profit’ staat ervoor dat de coöperatie geen winstoogmerk heeft. We willen iedereen laten meedoen aan lokaal, duurzaam opgewekte stroom en energiebesparende maatregelen. De coöperatie zet wel verdienmodellen op voor de leden. Bestuurders en/of vrijwilligers ontvangen in specifieke situaties wel een onkostenvergoeding. Dit geldt als in concrete projecten gewerkt wordt aan specifieke projecten die tijds- en kennisintensief zijn en waar anders derden voor zouden moeten worden ingehuurd. Een transparant bezoldigingsbeleid wordt hiervoor aan de leden voorgelegd. In zijn algemeenheid geldt dat de coöperatie een vereniging is die door deelnemersbijdragen, subsidies en bijdragen uit de projecten (zoals zonnedaken of windmolens) wordt gefinancierd.